Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

Bij veel organisaties is er behoefte aan duidelijkere beleidsvoering en een lange-termijnperspectief. Maar hoe zet je de eerste stappen om je organisatie toekomstklaar te maken?

10 randvoorwaarden voor een vitale amateurkunstorganisatie
Test met de toekomstcheck (zie bijlage onderaan deze pagina) de huidige veerkracht van je organisatie. Gebruik het als checklist en kijk met het onderstaande stappenplan hoe je je organisatie vitaler kunt maken!

Wat verstaan we onder een vitale sector?
Vitaliteit is het vermogen van de georganiseerde amateurkunst om te kunnen reageren op veranderende wensen en behoeften van beoefenaars. Het gaat dus om de veerkracht dan wel toekomstbestendigheid van amateurkunstorganisaties.

Wanneer voldoet de sector hieraan?
We kunnen hiervoor bouwen op de Toekomstverkenning kunstbeoefening uit 2010 van Andries van den Broek van het SCP en de hierin gebruikte vijf “i’s” van Paul Schnabel. Deze is: individualisering, informalisering, intensivering, internationalisering en informatisering, staan voor vijf ontwikkelingstrends waar de maatschappij mee te maken heeft. Deze trends vormen de nieuwe randvoorwaarden waaronder kunst wordt beoefend. Vitale amateurkunstorganisaties reageren hierop, spelen hierop in, onderkennen de nieuwe wensen en behoeften van beoefenaars als gevolg van deze trends. Vitale amateurkunstorganisaties zijn responsief. Na het uitgebreide onderzoek zijn er 10 randvoorwaarden opgesteld voor een veerkachtige organisatie met bijbehorende vitaliteitsindicatoren. Deze randvoorwaarden zijn ingedeeld op drie grootheden: inhoud, interne en externe organisatie. Hiermee krijgen amateurkunstorganisaties zelf, maar ook ondersteunende instellingen en overheden, zicht op hoe wordt omgegaan met de veranderende wensen, behoeften en ontwikkelingen.

In 10 stappen naar een veerkrachtige organisatie

Stap 1 - Neem de tijd 
Maak met je bestuur een pas op de plaats. Liever even stilstaan, dan doorrennen en op een dood punt uitkomen.

Stap 2 - Focusgroep
Maak een groep van ongeveer 6 tot 8 mensen die betrokken zijn bij je organisatie: bestuursleden, vrijwilligers, docenten maar ook leden. Hoe kritischer de mensen, hoe beter!

Stap 3 - Huiswerk
Als je een groep enthousiaste denkers hebt, begint iedereen met het huiswerk. Vul de lijst in met indicatoren voor een toekomstbestendige amateurkunstorganisatie. Zet in het hokje voor iedere indicator een rapportcijfer. Ben streng: hoe tevreden ben je? Waar kan het beter? Durf hele hoge en hele lage cijfers te geven.

Stap 4 - Rapport
Iemand van de groep verzamelt de geprinte lijsten met rapportcijfers en berekent de gemiddelde cijfers. Je hebt nu je rapport.

Stap 5 - Uitslag
Je plant een sessie met de hele groep om de uitkomsten te bespreken. Je begint met de cijfers hoger dan 8: dit zijn je successen! Daarna bespreek je de onvoldoendes. Bespreek ook de indicatoren waar het verschil tussen de hoogste en laagste score het grootst was (dus voordat je een gemiddelde had).

Stap 6 - Verdieping
Bekijk waar je een trend kunt ontdekken. Heb je bijvoorbeeld allemaal onvoldoendes staan bij financiering, zichtbaarheid en continuïteit? Ga met elkaar bespreken waar het aan zou kunnen liggen. Bekijk bijvoorbeeld of je de juiste kennis daarover in huis hebt en hoe je die kunt gaan vergaren.

Stap 7 - Verbindingen maken
Bekijk hierna of je je successen kunt gaan inzetten om je onvoldoendes aan te pakken. Welke slimme verbindingen zijn er te maken? Ben je bijvoorbeeld heel innovatief op artistiek gebied, maar financieel niet zo sterk? Bekijk of je een persoon kunt vinden die een dijk van een subsidieaanvraag schrijft. Innovatieve plannen worden vaak gewaardeerd door fondsen.

Stap 8 - Prioriteer
Als het goed is heb je nu een aantal aandachtspunten liggen. Wat heeft voor jullie prioriteit? Maak een lijst en begin met je top 3 aan prioriteiten. Verdeel de taken. De acties hoeven niet alleen bij het bestuur te liggen. Ook anderen binnen je organisatie kunnen vaak veel betekenen. Spreek een datum af voor een volgend overleg om de opbrengsten te bespreken.

Stap 9 - Checken
Check tussentijds of je op koers ligt. Worden de aandachtspunten echt aangepakt? Hoe loopt het? Waar is extra ondersteuning nodig? Stuur bij waar nodig.

Stap 10 - Evaluatie
Na een tijd vult iedereen wederom de toekomstcheck in. Zijn er verbeteringen te zien? Zo ja, gefeliciteerd! Vier je succes en als er nog aandachtspunten zijn; blijf eraan werken. Zo kom je steeds verder vooruit!

Ontbreekt het bij jouw organisatie aan een van de randvoorwaarden?

En wil je advies hoe je jouw organisatie op dit vlak verder kunt ontwikkelen? Neem dan contact op met de cultuurmakelaar.